Skip links

DIGITAL WORKPLACE

DIGITAL WORKPLACE

Vi skapar framtidens digitala arbetsplats

Ökar attraktionskraften som arbetsgivare. Generation Z, som är uppvuxna efter millennieskiftet i en värld full av uppkopplade enheter och digitala tjänster, kommer ställa helt nya krav på våra arbetsplatser.

Förbättra kommunikationen internt och externt. I praktiken måste alla resurser ha tillgång till samma miljöer, oaktat om det är kommunikationsytor eller dokumentlagring. Idag är det mer regel än undantag att man arbetar i tvärfunktionella team som sträcker sig över både organisatoriska och geografiska gränser.

Effektivare och mer engagerade arbetssätt där man sätter användarupplevelsen i första rummet och inte låter sig begränsas av systembegränsningar.

Säkerställande av efterlevnad avseende policys och regelverk. I en digital arbetsmiljö måste även informations- och datasäkerhet upprätthållas och efterlevas.

Bygger kunskapsdatabaser som säkerställer att kompetensen finns kvar inom organisationen.

Vill du veta mer? Boka en kostnadsfri presentation!

Boka ett möte

Hur går vi tillväga?

I grund och botten handlar det som att effektivisera analoga och digitala processer genom att antingen automatisera det som går att automatisera, eller göra det enklare och roligare för medarbetarna att vara produktiva. För att nå hit arbetar vi efter en beprövad metodik:

01. Förstudie

Förstudie där vi genom workshops, observationer, arbetsplatsbesök och undersökningar kartlägger organisationens nuläge utifrån flera roller och perspektiv, samt tar in krav och önskemål på önskat framtida läge.

02. Analys

Analyserar data, sammanställer slutsatser och presenterar vår rekommendation på lösning. Antingen en standardprodukt, en skräddarsydd lösning för just det aktuella caset, eller inte sällan en kombination av de båda där vi drar fördel av smarta integrationer för att maximera nyttan med båda vägvalen.

03. Leverans

Leverans i form av utveckling och/eller konfiguration, design, projektledning och testning. Parallellt med hela processen löper förändringsledning som tar sin utgångspunkt i Prosci’s ADKAR-modell för att nå maximal ROI. Om inte människorna i organisationen förstår hur den nya tekniken ska användas, varför den behövs och när man ska använda vad…då har man inte uppnått speciellt mycket. Den digitala arbetsplatsen kretsar trots allt kring just människorna!