Webbråd

Vad är ett Webbråd?

När vi pratar om webbråd på Avantime menar vi strukturerade, kontinuerliga webbanalysmöten där nyckelpersoner inom en organisation träffas och går igenom webbstatistik, digitala kampanjer och andra informationskällor med målet att attrahera rätt besökare, målgrupper och förbättra webbplatsen. Huvudsyftet med webbråd är att komma igång och jobba mer aktivt och kontinuerligt med webbanalys, kampanjarbete och optimering. Man ska komma till ett läge där vi agerar, förändrar och optimerar utifrån den statistik som man samlar in (eller börja samla in).

Vi arbetar både med externa webbplatser och intranät. I många fall ingår Avantimes erfarna webbanalyskonsulter i webbrådsgruppen som en extern rådgivare, där vi hjälper till att strukturera upp mötena och driva arbetet kring webbanalys framåt. För att webbanalys ska vara effektivt krävs kontinuitet. Man måste arbeta regelbundet med webbanalys för att det ska ge bra effekt. Mötena kan hållas varannan vecka, en gång i månaden, varannan månad. Det viktigaste är att det sker regelbundet.

Webbanalys med jämförande data

Webbanalys kan ibland vara svårt och det är lätt att bli ”hemmablind”. Det är svårt att veta om den statistik man samlar in är bra eller inte. Man kan bara jämföra med sig själv och då är det svårt att veta om ett värde på ett nyckeltal är bra eller inte.

Avantime har tillgång till många olika kunders webbstatistik vilket möjliggör jämförelser mellan liknande webbplatser. Vi kan snabbt se vilken data som är normal och vilka nyckeltal som behöver tittas närmare på. Det gäller även att hitta relevanta nyckeltal som är intressanta att jämföra med. Webbanalys handlar om att analysera en webbplats resultat och hela tiden försöka förbättra resultaten. Man mäter besöksstatistik och besöksbeteende och identifierar och eliminerar brister samt testar nytt material mot gammalt.

Mål och nyckeltal för webbplatsen

Vår erfarenhet på Avantime är att det är de företag och organisationer som arbetar kontinuerligt och målinriktat med webbstatistik som uppnår bäst resultat. Våra webbanalyskonsulter hjälper våra uppdragsgivare med att sätta upp lämpliga nyckeltal och mål. Målen skiljer sig från webbplats till webbplats men är alltid mätbara. Under varje webbrådsmöte mäter vi måluppfyllelsegraden. Vi identifierar eventuella brister och ger förslag på åtgärder. Tillsammans arbetar vi hårt för att nå eller överträffa de mål som vi sätter upp.

Webbråd – kontinuerlig arbetsprocess

Inför varje möte förbereder Avantime nyckeltal. Vi har en lista med förslag på nyckeltal, men naturligtvis anpassar vi den efter uppdragsgivarens behov och krav från verksamheten. När vi analyserar nyckeltalslistan under webbrådet ser vi direkt om de förändringar vi gör ger effekt, vi kan se trender och eventuella ökningar/minskningar. I och med att all datainsamling är avklarad kan vi koncentrera webbrådstiden till analys- och optimeringsarbete.

För att skapa en smidig och lättarbetad struktur följer vi en agenda med vissa stående punkter som vi alltid går igenom. Vissa andra områden går vi igenom mer sällan. Vi lägger till och drar ifrån på agendan allteftersom. Uppgifter, optimeringsarbete och tekniska förändringar som vi inte hinner med på webbrådet använder vi ett system för att följa upp. Varje ”ärende” har en ägare, inget får ”falla mellan stolarna”. Varje möte dokumenteras med ett mötesprotokoll. Mötesprotokollen fungerar förutom som dokumentation även som kom-ihåg-listor. Vi går igenom mötesprotokollet vid efterföljande möte som uppföljning av föregående möte tillsammans med de ärenden som eventuellt finns utdelade till webbrådsgruppens medlemmar.

Oberoende av system för webbstatistik

Under webbråden samlar vi in statistik från en rad olika källor. Vi är inte bundna till ett specifikt webbstatistiksystem, men många använder till exempel Google Analytics och Matomo Analytics. Webbstatistikverktygen är dock bara en källa till information. Vi hämtar mycket data från andra omkringliggande system också.

Överföring av kunskap

Många av våra uppdragsgivare ser webbråden som utbildning med mycket hands-on och det ligger mycket i det påståendet. Webbråden karakteriseras av en hög grad av kunskapsöverföring samtidigt som de är intressanta, roliga och ibland riktigt spännande!

Vi berättar gärna mer!